messager

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ37-004 จากสายทางหลวงชนบท สน.4025 ถึง บ้านดอนแคนใต้ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,965.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 9,825 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันขนาด ๑๒๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 137.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ0.20เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 689.00 ตารางเมตรเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วงไปวัดป่าหัวเมย บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาดกว้าง 5.00เมตร ยาว645.00เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,229.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน ๖ แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกยกเทได้ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ)พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากบ้านสายปลาหลาย ถึงสายบ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลหนองลาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลิลิตร/ซี.ซี. โรงเรียน จำนวน ๖ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางแยกทางหลวงชนบท สน.๔๐๒๕ ถึงสายบ้านดอนแคน ตำบลหนองลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนและฃุมฃน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลิลิตร/ซี.ซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างงานจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลทำหน้าที่ แม่บ้าน จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ธุรการกองการศึกษา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างงานจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ซื้ออุปกรณ์โครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๕ , และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ ๑๐ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/ซี.ซี. จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายบ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ถึงสาย บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเครือ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 188
rss_feed จ้างงานจ้างเหมบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งคนงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลทำหน้าที่ แม่บ้าน จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed จ้างงานจ้างบริการคนงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ธุรการ กองการศึกษา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรบ้านหนองลาด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 188
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด จำนวน 5 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,289 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงชนบท สน.4025 ถึงสายบ้านดอนแคน (กม.0+634 - กม.1+284) บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 288
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยและสถานที่แยกกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - ๑๙) บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
1 - 50 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2