call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
account_box สมาชิกสภา
นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 098-747-3461
นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 098-747-3461
นายวัฒนา สิทธินาม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 065-331-9195
นายวัฒนา สิทธินาม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 065-331-9195
นายชนะชัย สุขเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 098-952-6085
นายชนะชัย สุขเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1

โทร : 098-952-6085
นายอลงกรณ์ รัตนโกเศศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 093-320-0127
นายอลงกรณ์ รัตนโกเศศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1

โทร : 093-320-0127
นายบรรจง สุวรรณราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 093-390-8506
นายบรรจง สุวรรณราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1

โทร : 093-390-8506
นางสาวบัวระภา อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 080-191-3536
นางสาวบัวระภา อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1

โทร : 080-191-3536
นายเรียงชัย ปาทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 065-650-2049
นายเรียงชัย ปาทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1

โทร : 065-650-2049
นายวัชรินทร์ สอนสมนึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 098-117-6738
นายวัชรินทร์ สอนสมนึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2

โทร : 098-117-6738
นายพิน ครุฑตำคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 098-835-2166
นายพิน ครุฑตำคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2

โทร : 098-835-2166
นายประทิน ครุฑตำคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 093-554-3641
นายประทิน ครุฑตำคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2

โทร : 093-554-3641
นายทวี กุลยนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 096-812-6213
นายทวี กุลยนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2

โทร : 096-812-6213
นายสมศักดิ์ เสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 080-185-7629
นายสมศักดิ์ เสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2

โทร : 080-185-7629
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90