เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา
นายอนุชา ศรีวะโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสงัด สุบุญมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนวลออง คะสุดใจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวธีระดา พันธ์ไชย
ครู
นางสาวกิตติกาญจน์ แก้วดี
ครู
นายวัชรินทร์ ไชยมงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอรอุมา อุปรี
ครู
นางสาววิมล บุตราช
ครู
น.ส.พยุง สายคำภา
ครู
นางดวงกมล ถานพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา ผาอิดดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมจิตร ดวงคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาสนา ชูเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางชื่นบาล ไชยคำจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทร์ทิพย์ ชูเลิศ
คนงานทั่วไป
นางสาววัลธณี กันฮะ
คนงานทั่วไป
นายเวศภัณฑ์ นาโควงค์
นักการภารโรง ศพด.บ้านหนองลาด
นายสุกรี พุทธปา
นักการภารโรง ศพด.บ้านดอนแคน