สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา
นายอนุชา ศรีวะโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสงัด สุบุญมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนวลออง คะสุดใจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวธีระดา พันธ์ไชย
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวกิตติกาญจน์ แก้วดี
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวอรอุมา อุปรี
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาววิมล บุตราช
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
น.ส.พยุง สายคำภา
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายวัชรินทร์ ไชยมงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางดวงกมล ถานพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา ผาอิดดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมจิตร ดวงคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาสนา ชูเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทร์ทิพย์ ชูเลิศ
คนงานทั่วไป
นางสาววัลธณี กันฮะ
คนงานทั่วไป ทำหน้าที่ธุรการ
นายเจ๊อลี้ อุปละ
นักการภารโรง ศพด.บ้านหนองลาด
นายสุกรี พุทธปา
นักการภารโรง ศพด.บ้านดอนแคน
นายปริวัตร ศรีสุทัศน์
ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายปลาหลาย
นายธีระวัฒน์ สอนสมนึก
คนงานขับรถกองการศึกษา