สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวธมนวรรณ ศักดิ์ดา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายนิรุตธิ์ ทองใบใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวฑิฆัมพร อ้วนอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธีทัต โพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเอกนรินทร์ เหมะธุลิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวสุภาภรณ์ จิตรบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวรัชนิดา พันธ์ไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายริยาร์ต ขีระมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล อุปรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสะรินทร์ ประทุม
พนักงานขับรถ
นายประยุทธ บุตรจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสัญญา สิทธินาม
นักการภารโรง
นางสาวปิยะมาศ พรหมหากุล
คนงานทั่วไป
นายรังษี กุลยะณี
คนงานเกษตร
นายสุชิน ปุราชะกา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายสำรวย ขีระมาศ
พนักงานขับรถน้ำ
นายเสริฐ เล็กอ่อน
พนักงานประจำรถน้ำ
นางสาวดารุณี เวชพันธ์
แม่บ้าน
-ว่าง-
ยาม
นายประจักร พุฒปา
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายวีระยุทธ อุสาพรม
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายชาตรี ครุตตำคำ
คนงานดับเพลิง
นายพรชัย เสน่ห์พูด
คนงานทั่วไปทำหน้าที่ทั่วไป
นายวีระชัย กุลยณี
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานทั่วไป
นายทวีศักดิ์ บุญญะบุตร
พนักงานขับรถขยะ
นายชิตณรงค์ บุตรดีอ้วน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสมเกียรติ จันปลิว
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสุระชัย ศรีทิน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายเสกสรรค์ นาโควงษ์
พนักงานจัดเก็บขยะ