messager

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
นายณัฎฐนันท์ พลนิโคตร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวธมนวรรณ ศักดิ์ดา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายนิรุตธิ์ ทองใบใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวฑิฆัมพร อ้วนอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธีทัต โพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเอกนรินทร์ เหมะธุลิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวรัชนิดา พันธ์ไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาภรณ์ จิตรบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายริยาร์ต ขีระมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล อุปรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววาสนา โคตะมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นายวีระชัย กุลยณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสะรินทร์ ประทุม
พนักงานขับรถ
นายประยุทธ บุตรจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสัญญา สิทธินาม
นักการภารโรง
นางสาวปิยะมาศ พรหมหากุล
คนงานทั่วไป
นายรังษี กุลยะณี
คนงานเกษตร
นายสุชิน ปุราชะกา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายเสริฐ เล็กอ่อน
พนักงานประจำรถน้ำ
นางสาวดารุณี เวชพันธ์
แม่บ้าน
นายประจักร พุฒปา
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายชาตรี ครุตตำคำ
คนงานดับเพลิง
นายเสน่ห์ สีสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายชิตณรงค์ บุตรดีอ้วน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสุระชัย ศรีทิน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายเสกสรรค์ นาโควงษ์
พนักงานจัดเก็บขยะ
นางสาวส่งการ เล็กอ่อน
แม่บ้าน
นางสาวนริศรา ภูมี
คนงานทั่วไป ทำหน้าที่คนงานทั่วไป
นายพูลเพชร แก้วดี
คนงานขับรถยนต์
นายสุภี เวชพันธ์
คนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะฯ