call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
account_box สำนักปลัด
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอิสริยา บุญธิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางอิสริยา บุญธิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางศุภลักษณ์ ศรีวะโสภา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางศุภลักษณ์ ศรีวะโสภา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายนิรุตธิ์ ทองใบใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0878645375
นายนิรุตธิ์ ทองใบใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0878645375
นางสาวฑิฆัมพร อ้วนอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวฑิฆัมพร อ้วนอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธีทัต โพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธีทัต โพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางศรินธร ไชยมงค์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย
นางศรินธร ไชยมงค์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย
นางสาวสุภาภรณ์ จิตรบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาภรณ์ จิตรบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวรัชนิดา พันธ์ไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนิดา พันธ์ไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายริยาร์ต ขีระมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายริยาร์ต ขีระมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล อุปรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล อุปรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสะรินทร์ ประทุม
พนักงานขับรถ
นายสะรินทร์ ประทุม
พนักงานขับรถ
นายประยุทธ บุตรจันทร์
คนงานทั่วไป
นายประยุทธ บุตรจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสัญญา สิทธินาม
นักการภารโรง
นายสัญญา สิทธินาม
นักการภารโรง
นางสาวปิยะมาศ พรหมหากุล
คนงานทั่วไป
นางสาวปิยะมาศ พรหมหากุล
คนงานทั่วไป
นายรังษี กุลยะณี
คนงานเกษตร
นายรังษี กุลยะณี
คนงานเกษตร
นายสุชิน ปุราชะกา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายสุชิน ปุราชะกา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายสำรวย ขีระมาศ
พนักงานขับรถน้ำ
นายสำรวย ขีระมาศ
พนักงานขับรถน้ำ
นายเสริฐ เล็กอ่อน
พนักงานประจำรถน้ำ
นายเสริฐ เล็กอ่อน
พนักงานประจำรถน้ำ
นางสาวดารุณี เวชพันธ์
แม่บ้าน
นางสาวดารุณี เวชพันธ์
แม่บ้าน
-ว่าง-
ยาม
-ว่าง-
ยาม
นายประจักร พุฒปา
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายประจักร พุฒปา
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายวีระยุทธ อุสาพรม
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายวีระยุทธ อุสาพรม
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายชาตรี ครุตตำคำ
คนงานดับเพลิง
นายชาตรี ครุตตำคำ
คนงานดับเพลิง
นายอภิวัฒน์ ศรีสวย
คนงานขับรถยนต์
นายอภิวัฒน์ ศรีสวย
คนงานขับรถยนต์
นางสาวสาวิตรี บาตดี
คนงานทั่วไปทำหน้าที่ธุรการ
นางสาวสาวิตรี บาตดี
คนงานทั่วไปทำหน้าที่ธุรการ
นายพรชัย เสน่ห์พูด
คนงานทั่วไปทำหน้าที่ทั่วไป
นายพรชัย เสน่ห์พูด
คนงานทั่วไปทำหน้าที่ทั่วไป
นายวีระชัย กุลยณี
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานทั่วไป
นายวีระชัย กุลยณี
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานทั่วไป
นายทวีศักดิ์ บุญญะบุตร
พนักงานขับรถขยะ
นายทวีศักดิ์ บุญญะบุตร
พนักงานขับรถขยะ
นายชิตณรงค์ บุตรดีอ้วน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายชิตณรงค์ บุตรดีอ้วน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสมเกียรติ จันปลิว
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสมเกียรติ จันปลิว
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสุระชัย ศรีทิน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสุระชัย ศรีทิน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายเสกสรรค์ นาโควงษ์
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายเสกสรรค์ นาโควงษ์
พนักงานจัดเก็บขยะ
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38