สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายสุทธิพงศ์ อัศจรรย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายสุรชัย จันทร์อ้วน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นางสาวนภาภรณ์ ทนคำดี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสุริศักดิ์ อังคะมาตย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกฤษ พันธ์ไชย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายไพจิตร รวมภักดี
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายรังสรรค์ ดาบสีพาย
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายพลสิทธิ์ เหล่าผ่าเกลี้ยง
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นางสาวอุลัยพร ศรีวะสุทธิ์
คนงานทั่วไป
นายวันเฉลิม ครุธตำคำ
คนงานทั่วไป
นายโสพรรณ ก้อมอ่อน
คนงานดูแลประปา
นายจีระศักดิ์ อุปันนะ
คนงานดูแลประปา
นายฟ้าสันทรรด์ ชุมปัญญา
พนักงานขับรถ
นายนัฐพล สุวรรณราช
คนงานเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป
นายอภิวัฒน์ ศรีสวย
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ