messager

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายคมกฤษ เทียมโคกกรวด
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-9745242
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9755275
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-4576246
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9554470
นายอนุชา ศรีวะโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-7997105