สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-251-5408
นายประครอง แสนภูวา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 098-747-0694
นายอุบล มาสขาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 097-979-0486
นายอำพร สาระคร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 087-998-0160
นายสมฤทธิ์ จันปลิว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 061-053-6528
account_box สมาชิกสภา
นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 098-747-3461
นายวัฒนา สิทธินาม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 065-331-9195
นายพิน ครุฑตำคำ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 098-835-2166
นายชนะชัย สุขเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 098-952-6085
นายอลงกรณ์ รัตนโกเศศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 093-320-0127
นายบรรจง สุวรรณราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 093-390-8506
นางสาวบัวระภา อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 080-191-3536
นายเรียงชัย ปาทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 065-650-2049
นายวัชรินทร์ สอนสมนึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 098-117-6738
นายประทิน ครุฑตำคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 093-554-3641
นายทวี กุลยนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 096-812-6213
นายสมศักดิ์ เสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 080-185-7629
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายคมกฤษ เทียมโคกกรวด
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-9745242
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9755275
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-4576246
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9554470
นายอนุชา ศรีวะโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-7997105
account_box สำนักปลัด
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
นายณัฎฐนันท์ พลนิโคตร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวธมนวรรณ ศักดิ์ดา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายนิรุตธิ์ ทองใบใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวฑิฆัมพร อ้วนอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธีทัต โพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเอกนรินทร์ เหมะธุลิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวรัชนิดา พันธ์ไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาภรณ์ จิตรบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายริยาร์ต ขีระมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล อุปรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววาสนา โคตะมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นายวีระชัย กุลยณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสะรินทร์ ประทุม
พนักงานขับรถ
นายประยุทธ บุตรจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสัญญา สิทธินาม
นักการภารโรง
นางสาวปิยะมาศ พรหมหากุล
คนงานทั่วไป
นายรังษี กุลยะณี
คนงานเกษตร
นายสุชิน ปุราชะกา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายสำรวย ขีระมาศ
พนักงานขับรถน้ำ
นายเสริฐ เล็กอ่อน
พนักงานประจำรถน้ำ
นางสาวดารุณี เวชพันธ์
แม่บ้าน
นายประจักร พุฒปา
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายวีระยุทธ อุสาพรม
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายชาตรี ครุตตำคำ
คนงานดับเพลิง
นายเสน่ห์ สีสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายชิตณรงค์ บุตรดีอ้วน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสมเกียรติ จันปลิว
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสุระชัย ศรีทิน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายเสกสรรค์ นาโควงษ์
พนักงานจัดเก็บขยะ
นางสาวส่งการ เล็กอ่อน
แม่บ้าน
นางสาวนริศรา ภูมี
คนงานทั่วไป ทำหน้าที่คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสลิตตา สอนวงษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวนฤมล แสนหูม
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวเจนจิตร ครุธตำคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวทัศนาภรณ์ มุละดา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวพรณภัส กางทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวนิตยา ชุมปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายนพดล ขจรกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุภาพร สุนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมยุรา สิทธิฮวด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิราภรณ์ โภคาพาณิชย์
คนงานทั่วไป
นายวิชิต ภูมี
คนงานขับรถยนต์
account_box กองช่าง
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายสุทธิพงศ์ อัศจรรย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายสุรชัย จันทร์อ้วน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นางสาวนภาภรณ์ ทนคำดี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสุริศักดิ์ อังคะมาตย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกฤษ พันธ์ไชย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายรังสรรค์ ดาบสีพาย
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายพลสิทธิ์ เหล่าผ่าเกลี้ยง
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นางสาวอุลัยพร ศรีวะสุทธิ์
คนงานทั่วไป
นายวันเฉลิม ครุธตำคำ
คนงานทั่วไป
นายวิรสิน จันลา
คนงานดูแลประปา
นายขนิต วิชระโภชน์
คนงานดูแลประปา
นายฟ้าสันทรรด์ ชุมปัญญา
พนักงานขับรถ
นายนัฐพล สุวรรณราช
คนงานเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป
นายพรชัย เสน่ห์พูด
คนงานประจำศูนย์สูบน้ำ
account_box กองการศึกษา
นายอนุชา ศรีวะโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสงัด สุบุญมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนวลออง คะสุดใจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวธีระดา พันธ์ไชย
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวกิตติกาญจน์ แก้วดี
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวอรอุมา อุปรี
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาววิมล บุตราช
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
น.ส.พยุง สายคำภา
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายวัชรินทร์ ไชยมงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางดวงกมล ถานพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา ผาอิดดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมจิตร ดวงคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาสนา ชูเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทร์ทิพย์ ชูเลิศ
คนงานทั่วไป
นางสาววัลธณี กันฮะ
คนงานทั่วไป ทำหน้าที่ธุรการ
นายเจ๊อลี้ อุปละ
นักการภารโรง ศพด.บ้านหนองลาด
นายสุกรี พุทธปา
นักการภารโรง ศพด.บ้านดอนแคน
นายปริวัตร ศรีสุทัศน์
ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายปลาหลาย
นายธีระวัฒน์ สอนสมนึก
คนงานขับรถกองการศึกษา
account_box งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกรินทร์ เหมะธุลิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
นายสะรินทร์ ประทุม
พนักงานขับรถยนต์
นายประยุทธ บัตรจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสำรวย ขีระมาศ
พนักงานขับรถน้ำ
นายเสริฐ เล็กอ่อน
พนักงานประจำรถน้ำ
นายสุชิน ปุราชะกา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
account_box งานตรวจสอบภายใน
นางสาวนฤมล นามเนาว์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ