call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
account_box คณะผู้บริหาร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-251-5408
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-251-5408
นายประครอง แสนภูวา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 098-747-0694
นายประครอง แสนภูวา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 098-747-0694
นายอุบล มาสขาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 097-979-0486
นายอุบล มาสขาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 097-979-0486
นายอำพร สาระคร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 087-998-0160
นายอำพร สาระคร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 087-998-0160
นายสมฤทธิ์ จันปลิว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 061-053-6528
นายสมฤทธิ์ จันปลิว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 061-053-6528
account_box สมาชิกสภา
นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 098-747-3461
นายบัวทอง พันดา
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 098-747-3461
นายวัฒนา สิทธินาม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 065-331-9195
นายวัฒนา สิทธินาม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 065-331-9195
นายชนะชัย สุขเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 098-952-6085
นายชนะชัย สุขเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1

โทร : 098-952-6085
นายอลงกรณ์ รัตนโกเศศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 093-320-0127
นายอลงกรณ์ รัตนโกเศศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1

โทร : 093-320-0127
นายบรรจง สุวรรณราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 093-390-8506
นายบรรจง สุวรรณราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1

โทร : 093-390-8506
นางสาวบัวระภา อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 080-191-3536
นางสาวบัวระภา อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1

โทร : 080-191-3536
นายเรียงชัย ปาทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1
โทร : 065-650-2049
นายเรียงชัย ปาทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 1

โทร : 065-650-2049
นายวัชรินทร์ สอนสมนึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 098-117-6738
นายวัชรินทร์ สอนสมนึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2

โทร : 098-117-6738
นายพิน ครุฑตำคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 098-835-2166
นายพิน ครุฑตำคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2

โทร : 098-835-2166
นายประทิน ครุฑตำคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 093-554-3641
นายประทิน ครุฑตำคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2

โทร : 093-554-3641
นายทวี กุลยนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 096-812-6213
นายทวี กุลยนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2

โทร : 096-812-6213
นายสมศักดิ์ เสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2
โทร : 080-185-7629
นายสมศักดิ์ เสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เขต 2

โทร : 080-185-7629
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
นายคมกฤษ เทียมโคกกรวด
รองปลัดเทศบาล
นายคมกฤษ เทียมโคกกรวด
รองปลัดเทศบาล
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนุชา ศรีวะโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนุชา ศรีวะโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอิสริยา บุญธิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางอิสริยา บุญธิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางศุภลักษณ์ ศรีวะโสภา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางศุภลักษณ์ ศรีวะโสภา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายนิรุตธิ์ ทองใบใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0878645375
นายนิรุตธิ์ ทองใบใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0878645375
นางสาวฑิฆัมพร อ้วนอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวฑิฆัมพร อ้วนอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธีทัต โพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธีทัต โพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางศรินธร ไชยมงค์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย
นางศรินธร ไชยมงค์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย
นางสาวสุภาภรณ์ จิตรบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาภรณ์ จิตรบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวรัชนิดา พันธ์ไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนิดา พันธ์ไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายริยาร์ต ขีระมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายริยาร์ต ขีระมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล อุปรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล อุปรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสะรินทร์ ประทุม
พนักงานขับรถ
นายสะรินทร์ ประทุม
พนักงานขับรถ
นายประยุทธ บุตรจันทร์
คนงานทั่วไป
นายประยุทธ บุตรจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสัญญา สิทธินาม
นักการภารโรง
นายสัญญา สิทธินาม
นักการภารโรง
นางสาวปิยะมาศ พรหมหากุล
คนงานทั่วไป
นางสาวปิยะมาศ พรหมหากุล
คนงานทั่วไป
นายรังษี กุลยะณี
คนงานเกษตร
นายรังษี กุลยะณี
คนงานเกษตร
นายสุชิน ปุราชะกา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายสุชิน ปุราชะกา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายสำรวย ขีระมาศ
พนักงานขับรถน้ำ
นายสำรวย ขีระมาศ
พนักงานขับรถน้ำ
นายเสริฐ เล็กอ่อน
พนักงานประจำรถน้ำ
นายเสริฐ เล็กอ่อน
พนักงานประจำรถน้ำ
นางสาวดารุณี เวชพันธ์
แม่บ้าน
นางสาวดารุณี เวชพันธ์
แม่บ้าน
-ว่าง-
ยาม
-ว่าง-
ยาม
นายประจักร พุฒปา
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายประจักร พุฒปา
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายวีระยุทธ อุสาพรม
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายวีระยุทธ อุสาพรม
คนงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายชาตรี ครุตตำคำ
คนงานดับเพลิง
นายชาตรี ครุตตำคำ
คนงานดับเพลิง
นายอภิวัฒน์ ศรีสวย
คนงานขับรถยนต์
นายอภิวัฒน์ ศรีสวย
คนงานขับรถยนต์
นางสาวสาวิตรี บาตดี
คนงานทั่วไปทำหน้าที่ธุรการ
นางสาวสาวิตรี บาตดี
คนงานทั่วไปทำหน้าที่ธุรการ
นายพรชัย เสน่ห์พูด
คนงานทั่วไปทำหน้าที่ทั่วไป
นายพรชัย เสน่ห์พูด
คนงานทั่วไปทำหน้าที่ทั่วไป
นายวีระชัย กุลยณี
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานทั่วไป
นายวีระชัย กุลยณี
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานทั่วไป
นายทวีศักดิ์ บุญญะบุตร
พนักงานขับรถขยะ
นายทวีศักดิ์ บุญญะบุตร
พนักงานขับรถขยะ
นายชิตณรงค์ บุตรดีอ้วน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายชิตณรงค์ บุตรดีอ้วน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสมเกียรติ จันปลิว
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสมเกียรติ จันปลิว
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสุระชัย ศรีทิน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสุระชัย ศรีทิน
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายเสกสรรค์ นาโควงษ์
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายเสกสรรค์ นาโควงษ์
พนักงานจัดเก็บขยะ
account_box กองคลัง
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนาถรัตดา ปีคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวนาถรัตดา ปีคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวนฤมล แสนหูม
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวนฤมล แสนหูม
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวเจนจิตร ครุธตำคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวเจนจิตร ครุธตำคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวนฤมล นามเนาว์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนฤมล นามเนาว์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนิตยา ชุมปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวนิตยา ชุมปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายนพดล ขจรกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายนพดล ขจรกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุภาพร สุนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาพร สุนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมยุรา สิทธิฮวด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวมยุรา สิทธิฮวด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิราภรณ์ โภคาพาณิชย์
คนงานทั่วไป
นางสาวจิราภรณ์ โภคาพาณิชย์
คนงานทั่วไป
นายวิชิต ภูมี
คนงานขับรถยนต์
นายวิชิต ภูมี
คนงานขับรถยนต์
account_box กองช่าง
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุรชัย จันทร์อ้วน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายสุรชัย จันทร์อ้วน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นางสาวนภาภรณ์ ทนคำดี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวนภาภรณ์ ทนคำดี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสุริศักดิ์ อังคะมาตย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุริศักดิ์ อังคะมาตย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกฤษ พันธ์ไชย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายกฤษ พันธ์ไชย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายไพจิตร รวมภักดี
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายไพจิตร รวมภักดี
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
ว่าง
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
ว่าง
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายรังสรรค์ ดาบสีพาย
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายรังสรรค์ ดาบสีพาย
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายพลสิทธิ์ เหล่าผ่าเกลี้ยง
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายพลสิทธิ์ เหล่าผ่าเกลี้ยง
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นางสาวอุลัยพร ศรีวะสุทธิ์
คนงานทั่วไป
นางสาวอุลัยพร ศรีวะสุทธิ์
คนงานทั่วไป
นายวันเฉลิม ครุธตำคำ
คนงานทั่วไป
นายวันเฉลิม ครุธตำคำ
คนงานทั่วไป
นายโสพรรณ ก้อมอ่อน
คนงานดูแลประปา
นายโสพรรณ ก้อมอ่อน
คนงานดูแลประปา
นายจีระศักดิ์ อุปันนะ
คนงานดูแลประปา
นายจีระศักดิ์ อุปันนะ
คนงานดูแลประปา
นายฟ้าสรรค์ทรร ชุมปัญญา
พนักงานขับรถ
นายฟ้าสรรค์ทรร ชุมปัญญา
พนักงานขับรถ
นายนัฐพล สุวรรณราช
คนงานเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป
นายนัฐพล สุวรรณราช
คนงานเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป
account_box กองการศึกษา
นายอนุชา ศรีวะโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนุชา ศรีวะโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนวลออง คะสุดใจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนวลออง คะสุดใจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวธีระดา พันธ์ไชย
ครู
นางสาวธีระดา พันธ์ไชย
ครู
นางสาวกิตติกาญจน์ แก้วดี
ครู
นางสาวกิตติกาญจน์ แก้วดี
ครู
นายวัชรินทร์ ไชยมงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายวัชรินทร์ ไชยมงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางจันทวี คำไวย์
ครู
นางจันทวี คำไวย์
ครู
นางสาวอรอุมา อุปรี
ครู
นางสาวอรอุมา อุปรี
ครู
นางสาววิมล บุตราช
ครู
นางสาววิมล บุตราช
ครู
น.ส.พยุง สายคำภา
ครู
น.ส.พยุง สายคำภา
ครู
นางดวงกมล ถานพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางดวงกมล ถานพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา ผาอิดดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา ผาอิดดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมจิตร ดวงคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมจิตร ดวงคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาสนา ชูเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววาสนา ชูเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางชื่นบาล ไชยคำจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางชื่นบาล ไชยคำจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทร์ทิพย์ ชูเลิศ
คนงานทั่วไป
นางสาวจันทร์ทิพย์ ชูเลิศ
คนงานทั่วไป
นางสาววัลธณี กันฮะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววัลธณี กันฮะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเวศภัณฑ์ นาโควงค์
นักการภารโรง ศพด.บ้านหนองลาด
นายเวศภัณฑ์ นาโควงค์
นักการภารโรง ศพด.บ้านหนองลาด
นายสุกรี พุทธปา
นักการภารโรง ศพด.บ้านดอนแคน
นายสุกรี พุทธปา
นักการภารโรง ศพด.บ้านดอนแคน
account_box งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
นายสะรินทร์ ประทุม
พนักงานขับรถยนต์
นายสะรินทร์ ประทุม
พนักงานขับรถยนต์
นายประยุทธ บัตรจันทร์
คนงานทั่วไป
นายประยุทธ บัตรจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสำรวย ขีระมาศ
พนักงานขับรถน้ำ
นายสำรวย ขีระมาศ
พนักงานขับรถน้ำ
นายเสริฐ เล็กอ่อน
พนักงานประจำรถน้ำ
นายเสริฐ เล็กอ่อน
พนักงานประจำรถน้ำ
นายสุชิน ปุราชะกา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายสุชิน ปุราชะกา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
ผู้บริหารเทศบาล
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46