messager

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสลิตตา สอนวงษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวนฤมล แสนหูม
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวเจนจิตร ครุธตำคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวพรณภัส กางทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวนิตยา ชุมปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายนพดล ขจรกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุภาพร สุนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมยุรา สิทธิฮวด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิราภรณ์ โภคาพาณิชย์
คนงานทั่วไป
นายวิชิต ภูมี
คนงานขับรถยนต์