call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
account_box กองคลัง
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนาถรัตดา ปีคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวนาถรัตดา ปีคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวนฤมล แสนหูม
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวนฤมล แสนหูม
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวเจนจิตร ครุธตำคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวเจนจิตร ครุธตำคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวนฤมล นามเนาว์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนฤมล นามเนาว์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนิตยา ชุมปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวนิตยา ชุมปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายนพดล ขจรกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายนพดล ขจรกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุภาพร สุนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาพร สุนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมยุรา สิทธิฮวด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวมยุรา สิทธิฮวด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิราภรณ์ โภคาพาณิชย์
คนงานทั่วไป
นางสาวจิราภรณ์ โภคาพาณิชย์
คนงานทั่วไป
นายวิชิต ภูมี
คนงานขับรถยนต์
นายวิชิต ภูมี
คนงานขับรถยนต์
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62