call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file ประกาศสภา เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศสภา เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศสภา กำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564 และปีถัดไป พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศสภา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศสภา แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองลาด ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศสภา เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file คำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file คำสั่งอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file หนังสือส่ง ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศสภา เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file หนังสือส่ง ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศสภา เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68