messager

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
picture_as_pdf กฏหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 899424000 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
ประกาศ การประเมินผลการปฎิบัติงาน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ประกาศ ก.ท.จ.สน.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
ประกาศ ก.ท.จ.สน. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2