call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
picture_as_pdf กฏหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 899424000 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศ การประเมินผลการปฎิบัติงาน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.สน.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.สน. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83