ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 137.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ0.20เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 689.00 ตารางเมตรเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร