ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๖๖ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง