ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๔๕๘๐ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง