ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง