ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๘ สกนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง