ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง