ชื่อเรื่อง : ซื้อปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า ๓ เฟล (๓.๗ KM) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง