ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลหนองลาด เลขทะเบียน บฉ -๒๐๖๓ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง