ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค - ๒๓๕๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง