ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง