ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองลาดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง