ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลิลิตร ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง