ชื่อเรื่อง : จ้างงานจ้างเหมบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง