ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง