เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1
รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองลาด จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน ระดมร่วมความคิดเห็น นำสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ ซึ่งการเสนอปัญหาความต้องการต่าง ๆ ในการจัดทำแผนงานโครงการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลสนับสนุนชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูล บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองลาด ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2565
ผู้โพส : admin